Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Babit-Groep.

Artikel 1.
Toepasselijkheid.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van of door Babit B.V. en/of Babit Totaal B.V. en/of aan Babit B.V. en/of Babit Totaal B.V. gelieerde ondernemingen, hierna aan te duiden met de Babit-Groep.

Artikel 2.
Offerte.
1. Iedere door de Babit-Groep uitgebrachte offerte vervalt na verloop van 30 dagen na offertedatum.
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering op normale werkdagen en op normale werktijden (van 7.30 - 16.30 uur, met inachtneming van 1 uur pauze).
3. Tenzij anders overeengekomen worden de in rekening gebrachte uren berekend vanaf vertrek standplaats (bedrijfsterrein van de Babit-Groep) tot aankomst standplaats.
4. Voor wachturen die bij de uitvoering van de opdracht voor de Babit-Groep ontstaan, is de opdrachtgever aan de Babit Groep een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de gebruikelijke door de Babit-Groep aan opdrachtgever in rekening gebrachte loonkosten, huurprijs materiaal en materiaalkosten. De wachturen worden door de Babit-Groep separaat gefactureerd, welke factuur opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum dient te voldoen.
5. Onder overuren wordt het volgende verstaan: indien 1 man op 1 dag meer dan 8 uren voor opdrachtgever werkzaamheden verricht, gelden de meerdere uren als overuren; voor deze uren geldt een toeslag van 50%, voor nachtelijke werkuren (vanaf 0.00 uur) en werkuren op zon- en feestdagen, geldt een toeslag van 100%.
6. Het hiervoor in lid 5 gestelde geldt tevens voor het uurtarief van het materieel dat door de Babit-Groep ter beschikking worden gesteld.
7. Alle aanbiedingen zijn exclusief BTW.

Artikel 3.
Tekeningen ontwerpen enz.
1. Tekeningen, technische omschrijvingen, bestekken, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst, indien en voorzover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving en/of het bestek prevaleert de technische omschrijving, c.q. het bestek. Indien zowel een technische omschrijving als een bestek voorhanden zijn, prevaleert het bestek.
2. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, bestekken en berekeningen die door de Babit-Groep of in haar opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van de Babit-Groep.
3. Indien de voormelde tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, bestekken en berekeningen door de Babit-Groep of in haar opdracht zijn vervaardigd in het kader van een door de Babit-Groep gedane offerte en de opdracht niet aan de Babit-Groep wordt verstrekt, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na afwijzing van de offerte door opdrachtgever, franco aan de Babit-Groep te worden teruggezonden.
4. Indien de opdracht niet wordt verstrekt aan de Babit-Groep heeft deze aanspraak op een vergoeding terzake de ten behoeve van de offerte gemaakte kosten.

Artikel 4.
Aanvang van het werk.
In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang van het werk bepaald. Indien zulks niet is geschied geldt als aanvangsdatum van het werk de dag waarop de Babit-Groep feitelijk de werkzaamheden is aangevangen.

Artikel 5.
Verplichtingen van de Babit-Groep.
1. De Babit-Groep zal zich inspannen om het werk zo goed en deugdelijk mogelijk als redelijkerwijs mag worden verwacht uit te voeren.
2. De Babit-Groep stelt zich zoveel als redelijkerwijs van haar mag worden verwacht op de hoogte van de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde overheidsvoorschriften en -beschikkingen. De Babit-Groep is echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden dienaangaande.
3. De Babit-Groep zal de opdrachtgever, zoveel als redelijkerwijs mag worden verwacht, wijzen op onvolkomenheden in door de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen. De Babit-Groep is echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden dienaangaande.

Artikel 6.
Aansprakelijkheid van de Babit-Groep.
1. De Babit-Groep is niet aansprakelijk voor eventueel aan het werk of eigendommen van opdrachtgever of derden ontstane schade, zoals leiding- en/of kabelschade, veroorzaakt door werkzaamheden van de Babit-Groep en/of door haar ingeschakelde derden, behoudens voorzover bepalingen van dwingend recht de uitsluiting van aansprakelijkheid verhinderen.
2. Voorzover in bepalingen van dwingend recht niet anders is bepaald, vrijwaart opdrachtgever de Babit-Groep tegen elke aansprakelijkheid voor schade, waaronder begrepen de schade als bedoeld in lid 1 hiervoor, welke tijdens of als gevolg van de in het kader van de overeenkomst door, of namens de Babit-Groep verrichte werkzaamheden door derden wordt geleden.
3. De opdrachtgever draagt volledige verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies, werkwijzen (daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend), orders en aanwijzingen, alsmede voor de kwaliteit en bruikbaarheid van de door hem voorgeschreven of ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen, tekeningen en hulpmiddelen en zal de Babit-Groep vrijwaren van elke schade – bij wie deze ook mocht opkomen - welke als gevolg daarvan mocht ontstaan.
4. In gevallen waarin de Babit-Groep desondanks aansprakelijk mocht zijn voor onvoldoende of onjuiste uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden, of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de schade aan de door de Babit-Groep geleverde goederen.
5. Aansprakelijkheid van de Babit-Groep voor gevolgschade, direct of indirect veroorzaakt, is uitgesloten. 6. De door de Babit-Groep verschuldigde schadevergoeding zal nimmer het bedrag van de aannemingssom, althans het totale offertebedrag, respectievelijk koopsom, te boven gaan.

Artikel 7.
Verplichtingen van de opdrachtgever; aansprakelijkheid jegens de Babit-Groep.
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de Babit-Groep tijdig kan beschikken: - over de voor het werk benodigde gegevens (zoals tekeningen, technische omschrijvingen en/of bestek) en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) e.e.a. op aanwijzing van de Babit-Groep; -over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd, waaronder begrepen een deugdelijke toegang voor het voor het werk vereiste materieel, waarbij opdrachtgever dient zorg te dragen voor de, voor het werk vereiste, verkeersafzettingen;- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, afvalstoffen, materialen en werktuigen; - over afdoende aansluitingsmogelijkheden met voldoende capaciteit voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en ander voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde energie binnen een straal van 50 meter; - over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
2. De in verband met de uitvoering van de opdracht benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van opdrachtgever.
3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die verband houden met of invloed hebben op de (voortgang van), door de Babit-Groep uit te voeren werkzaamheden, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden van de Babit Groep daardoor geen vertraging ondervindt en/of de Babit-Groep hierdoor geen extra kosten behoeft te maken en/of hierdoor schade lijdt. Indien hiervoor bedoelde kosten en/of schade ontstaat, is opdrachtgever gehouden deze conform de aanvaardde offerteprijzen (met inachtneming van het in artikel 1 sub 5, 6 en 7 bepaalde), alsmede de verdere daaruit voortvloeiende kosten en/of schade (die van door de Babit-Groep ingeschakelde derden daaronder begrepen) aan de Babit-Groep te vergoeden.
4. Voor rekening en risico van opdrachtgever komen de kosten en/of schade, verband houdende met (de verwijdering van) in het werk blijkende obstakels, zoals onvoorziene funderingen en/of kabels en/of leidingen, die tot vertraging en/of extra werkzaamheden leiden in de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen de als gevolg daarvan ontstane extra kosten en schade aan het werk, materieel, materialen en werknemers van de Babit-Groep en/of door de Babit-Groep ingeschakelde derden.
5. Voor rekening van opdrachtgever komen de stort- en verwerkingskosten van de door de Babit-Groep bij de uitvoering van de opdracht verwijderde (afval-)stoffen, welke door de Babit-Groep als separate post in rekening worden gebracht.
6. Voor rekening en risico van opdrachtgever komen de kosten, verband houdende met de directe en/of indirecte invloed van de weersgesteldheid op (de voortgang van) de werkzaamheden, daaronder begrepen de als gevolg daarvan ontstane extra kosten en schade aan het werk, materieel, materialen en werknemers van de Babit-Groep en/of door de Babit-Groep ingeschakelde derden.
7. Voor rekening en risico van opdrachtgever komt de directe en/of indirecte invloed van mechanische afwatering en/of drukriolering op (de voorgang van) de werkzaamheden, daaronder begrepen de als gevolg daarvan ontstane extra kosten en schade aan het werk, materieel, materialen en werknemers van de Babit-Groep en/of door de Babit-Groep ingeschakelde derden.
8. Voor rekening en risico van opdrachtgever komen de kosten van bronbemaling indien deze voor de uitvoering van de werkzaamheden vereist blijkt.
9. Werkzaamheden, verband houdende met het nazakken / inklinken van de bodem en/of het grondwerk van het werk, komen na oplevering voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 8.
Onwerkbaar weer.
Partijen treffen een regeling in geval van onwerkbaar weer. Bij gebreke daarvan is het risico hiervan voor opdrachtgever, tenzij en voorzover de Babit-Groep ter zake van vorstverlet of soortgelijke omstandigheden op een vergoeding door derden aanspraak kan maken.

Artikel 9.
Overmacht.
1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Voorzover vóór het intreden van een dergelijk omstandigheid door de Babit-Groep reeds prestaties zijn verricht is opdrachtgever de kosten daarvan aan de Babit-Groep verschuldigd.

Artikel 10.
Bouwstoffen en materialen.
1. Alle door de opdrachtgever voorgeschreven bouwstoffen en materialen moeten van goede kwaliteit zijn, geschikt voor het beoogde gebruik en voldoen aan de daartoe gebruikelijke eisen en overheidsvoorschriften.
2. De opdrachtgever is gerechtigd de door de Babit-Groep te gebruiken bouwstoffen en materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk of, indien overeengekomen, op monsters of, indien de voortgang van het werk dat niet verhinderd, bij de eerste gelegenheid daarna.
3. Indien de opdrachtgever de bouwstoffen en materialen niet keurt, geldt tussen partijen dat deze de bouwstoffen en materialen heeft goedgekeurd.
4. Voor het geval partijen na keuring van mening verschillen, zijn zij bevoegd de bouwstoffen en materialen door, uitsluitend met instemming van de Babit-Groep te benoemen, derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.
5. Voor de bouwstoffen en materialen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf moment dat deze op de plaats van het werk zijn aangevoerd.
6. De opdrachtgever heeft in te staan voor de juiste soort, kwaliteit en hoedanigheid van de door of namens hem aan de Babit-Groep of aan door de Babit-Groep ingeschakelde derden, ter beschikking gestelde bouwstoffen en materialen. De Babit-Groep (en/of door de Babit-Groep ingeschakelde derden) is (zijn) niet gehouden deze te onderzoeken en/of te keuren. De Babit-Groep is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever indien mocht blijken dat de door de opdrachtgever voorgeschreven materialen en bouwstoffen op enigerlei wijze niet voldoen.
7. Zowel opdrachtgever als de Babit-Groep kunnen in geval van afkeuring van bouwstoffen of materialen vorderen dat een, in onderling overleg genomen en door beide partijen gewaarmerkt en verzegeld, monster wordt bewaard.
8. Alle bouwstoffen en materialen worden door de Babit-Groep voor rekening van de opdrachtgever afgevoerd.
9. De uit het werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan opdrachtgever heeft verklaard dat hij deze wenst te behouden, dienen door deze van het werk te worden verwijderd. Opdrachtgever dient de Babit-Groep schriftelijk van deze wens op de hoogte te stellen.

Artikel 11.
Dagrapporten.
1. De Babit-Groep maakt dagrapporten op en dient deze in bij de opdrachtgever. Hierin wordt onder meer aantekening gemaakt van: - wijzigingen in de opdracht; - de gewerkte uren; - de verwerking van bouwstoffen een materialen; - de aan - en afvoer van bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen; -opneming goedkeuring en oplevering van het werk, alsmede eventueel ingebruikneming van (een gedeelte van) het werk.
2. Indien het dagrapport door de opdrachtgever wordt afgetekend, bevestigd hij hiermee de volledige juistheid van de inhoud. Hetzelfde geldt voor een door de opdrachtgever afgetekende opdrachtbon.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na indiening van het dagrapport door de Babit-Groep heeft medegedeeld dat dit onjuistheden bevat, geldt het in het dagrapport vermelde als juist.

Artikel 12.
Oplevering, onderhoudstermijn
1. Het werk wordt op als opgeleverd beschouwd: - wanneer de Babit-Groep hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis gegeven heeft van de voltooiing van het werk en/of opdrachtgever het werk mondeling danwel schriftelijk heeft goedgekeurd; - bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever of de rechthebbende met dien verstande dat door de in ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd op beschouwd.
2. Kleine gebreken, welke binnen de in artikel 12 lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring.
3. Bij onthouding van de goedkeuring van (een deel van) het werk is de opdrachtgever verplicht hiervan binnen 10 dagen na oplevering, onder opgaaf van de redenen, schriftelijk mededeling te doen aan de Babit-Groep, bij gebreke waarvan het werk alsnog geldt als goedgekeurd.
4. De Babit-Groep zal de in artikel 12 lid 2 bedoelde kleine gebreken, alsmede de alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken, die binnen dertig dagen na oplevering schriftelijk te harer kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk herstellen. Deze werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever, voorzover deze niet het herstel van uitvoeringsfouten betreffen.
5. Na de in het vorige lid genoemde termijn is vervalt de aansprakelijkheid van de Babit-Groep voor tekortkomingen aan het werk, behoudens een geval als voorzien in artikel 7A:1645 BW zich voordoet, dan wel indien het werk een verborgen gebrek bevat en opdrachtgever de Babit-Groep daarvan binnen 8 weken na ontdekking schriftelijk mededeling heeft gedaan.

Artikel 13.
Termijnbetaling.
1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dienen deze betalingen stipt op de overeengekomen tijdstippen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de Babit-Groep gerechtigd is om de werkzaamheden te staken tot het moment waarop alle opeisbare termijnen zijn voldaan, zonder dat een ingebrekestelling vereist is en onverminderd de aanspraak van de Babit-Groep op vergoeding van kosten, schaden en interessen, die van door de Babit-Groep ingeschakelde derden daaronder begrepen.
2. De opstelling van de termijnfacturen vindt plaats op basis van de ingezonden dagrapporten.
3. Betaling van het aan de Babit-Groep toekomende saldo dient plaats te vinden uiterlijk dertig dagen na de dag voor de Babit-Groep de eindafrekening heeft ingediend.

Artikel 14.
In gebreke blijven van opdrachtgever.
1. Indien de opdrachtgever met de tijdige betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst en deze voorwaarden aan de Babit-Groep verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover een rente van 15% per maand verschuldigd, ingaande op de veertiende dag na toezending van de betreffende factuur aan opdrachtgever tot aan de dag der algehele voldoening.
2. De Babit-Groep is bevoegd om na verloop van een maand na toezending van een factuur tot invordering over te gaan van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, zonder dat een ingebrekestelling vereist zal zijn. Indien de Babit-Groep tot invordering over gaat zijn alle daaraan verbonden kosten, de buitengerechtelijke daaronder begrepen, geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15.
Schorsing en beëindiging van het werk in onvoltooide staat.
1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk in zijn geheel of voor een gedeelte te schorsen. Opdrachtgever dient de Babit-Groep ten spoedigste bij aangetekende brief van de (voorgenomen) schorsing op de hoogte te stellen. Voorzieningen, die de Babit-Groep als gevolg van een schorsing heeft moeten treffen komen voor rekening van opdrachtgever en door deze voldaan binnen 14 dagen. Voor schade, die de Babit-Groep als gevolg van de schorsing lijdt, is de opdrachtgever aansprakelijk.
2. Indien de schorsing langer dan veertien dagen duurt, is de Babit-Groep bevoegd het reeds uitgevoerde werk met opdrachtgever af te rekenen, waartoe de Babit-Groep opdrachtgever een gespecificeerde factuur zal toezenden. Daarbij wordt rekening gehouden met de nog niet verwerkte bouwstoffen en materialen, voorzover deze eigendom van de opdrachtgever zijn geworden. Opdrachtgever zal deze nota binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen.
3. Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is de Babit-Groep bevoegd het werk onvoltooide staat te beëindigen en de overeenkomst - voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte - te ontbinden. In dat geval zal de opdrachtgever - naast hetgeen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan de Babit-Groep verschuldigd is – de als gevolg van de ontbinding in onvoltooide staat door de Babit-Groep geleden schade, waaronder begrepen winstderving, aan de Babit Groep vergoeden. Daartoe zal de Babit-Groep opdrachtgever een gespecificeerde factuur c.q. schadeopstelling toezenden, welke opdrachtgever binnen 14 dagen zal voldoen.

Artikel 16.
Aansprakelijkheid voor derden.
Personen die zich in of bij het werk bevinden, worden, voorzover niet in dienst van de Babit-Groep, geacht te staan onder toezicht en de leiding van de opdrachtgever, ook indien zich in, op of bij het werk geen toezichthouder bevindt. Opdrachtgever zal de Babit-Groep vrijwaren voor alle door derden geleden schade.

Artikel 17.
(Dreigend) tekortschieten van de opdrachtgever.
1.In geval de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit een met de Babit-Groep gesloten overeenkomst en deze voorwaarden voortvloeit, alsmede wanneer de Babit-Groep aanwijzingen heeft ontvangen omtrent verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel ontstaat of deze zijn verplichtingen jegens de Babit-Groep zal kunnen nakomen, danwel ingeval van faillissementsaanvrage of aanvrage van surséance van betaling van de opdrachtgever, alsmede stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de Babit-Groep het recht, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn en zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, geheel te harer keuze, zonder dat de Babit-Groep tot enige schadevergoeding of zekerheidsstelling gehouden is, onverminderd de De Babit-Groep toekomende rechten op vergoeding van schade, kosten en interessen.
2. In al deze gevallen is elke vordering, welke de Babit-Groep ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, terstond en geheel opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever zal de Babit-Groep in die gevallen de overeengekomen prijs, althans de aanneemsom, betalen, verminderd met hetgeen daarin is berekend voor het niet geleverde of het niet uitgevoerde gedeelte en met de eventuele reeds betaalde termijnen en verhoogd met een vergoeding terzake reeds door de Babit-Groep geleden en te lijden schade. Eventueel nog op het werk aanwezige niet verwerkte materialen blijven eigendom van de Babit-Groep. De kosten van afvoer van de materialen komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 18.
Toepasselijk recht, bevoegde rechter.
1. Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is bij uitsluiting het Nederlandse recht toepasselijk.
2. Voor de kennisneming van de geschillen, voortvloeiend uit de hiervoor in lid 1. genoemde overeenkomsten is bevoegd: -voor geschillen ten aanzien waarvan de kantonrechter bevoegd is om kennis te nemen: de Kantonrechter te Venlo; -alle andere geschillen: de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Artikel 19.
Afwijking van deze algemene voorwaarden.
Afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig, indien dat schriftelijk met de Babit-Groep is overeengekomen.

Scroll to Top